ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ STEM Достъп до информация Карта на сайта

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. Образец на заявление

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (в сила от 2021/2022 учебна година). Образец на заявление

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (в сила от 2021/2022 учебна година). Образец на заявление

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация. Образец на заявление

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. Образец на заявление

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Полезни връзки