ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ STEM Достъп до информация Карта на сайта
– 2024

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – 2023

Национална програма “Осигуряване на среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт” – 2023

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 2021

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“- 2021

Проект  BG05M20P001 – 2.011 – 0001 „Подкрепа за успех” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – 2018, 2019, 2020

Проект BG05M20P001 – 2.011 – 0001 „Образование за утрешния ден” – 2019, 2020

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ – 2018, 2019, 2020

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”. Модул: „Библиотеките като образователна среда”- създаване на „кът за четене” със STEM оборудване – 2020 

Оперативна програма „Региони в растеж” – 2014-2020

Национална програма „Без свободен час” – 2016-2020

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” – 2015-2020

Национална програма „Квалификация” – 2018, 2019, 2020

Проект BG05M20P001 – 2.011 – 0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” – 2018, 2019, 2020

Проект BG05M20P001 – 2.004 – 0004 „Твоят час” Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните знания, умения и компетентности – 2016, 2017, 2018

Проект „Училището е при нас!” към Фондация „Работилница за граждански инициативи” – 2015 – 2017

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда” – 2014, 2015

Проект BG05M20P001 – 2.006 – 0001 „Ученически практики” – 2014, 2015

Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ” – 2012 – 2015

Проект „Валидиране на професионалните знания, умения и компетентности” – 2014, 2015

Полезни връзки

Връзка към МОН Връзка към официалния сайт на РУО град Шумен