ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ STEM Достъп до информация Карта на сайта

Публикувани са две обществени поръчки за изпълнение на работата по проекта.

Можете да ги видите тук: https://app.eop.bg/buyer/17085

02 юли 15:30 часа.


Професионална гимназия по икономика – Шумен кандидатства за участие в процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 “УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА”.

Процедурата е насочена към създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM, креативността, изследванията и практическото им приложение. Процедурата цели изграждане на цялостна образователна STEM среда в българските училища, включваща обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование – лабораторен комплекс и среда за придобиване на проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип извън класическата система на класната стая. В образователната среда се развиват и надграждат лаборатории за придобиване на умения и работа по проекти чрез съвременно оборудване за експериментална работа във всички STEM области и внедряване на дигитални технологии, включително такива, които позволяват да се работи интердисциплинарно, синхронно и асинхронно и чрез смесено обучение (blended learning).

STEM училищната среда включва цялостни интериорни решения в училищата, съвременно оборудване и обзавеждане с подходящи, многофункционални мебели, настилки, осветление, гъвкави преградни решения за работа в групи, обучителна техника, но и материали по роботика и други практически занимания. STEM средата за умения изисква създаване на нови модели за придобиване на ключови компетентности за учене през целия живот, включително на умения, спомагащи за критичното и аналитичното мислене, за дигитална креативност, както и на такива, свързани с активното гражданство и с решаването на житейски проблеми, наложени от динамиката на технологичната и социална трансформация на обществото. Инвестицията ще подпомогне въвеждането на нови методи на преподаване, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, създаване и внедряване на ново учебно съдържание в посока интегриране на предметните области от STEM и развитие на нагласи за развитие на иновациите и предприемачеството.

Изпълнението на процедурата ще подпомогне развитието на училищната общност и повишаването на мотивацията за учене, ангажираността, уменията и постиженията на учениците. Ще подпомогне развитието на практически умения, съобразени с нуждите на пазара на труда, свързани с работата в екип, аналитично и критично мислене, използване на научноизследователски методи и подходи, откриването и създаването на практически решения на проблеми от реалния живот чрез проактивна и предприемаческа нагласа и поведение. Същевременно ще се стимулират креативността, критичното, лингвистическото, математическо и технологично мислене посредством експериментално, проектно, изследователско и предприемаческо обучение. Създаването на STEM среда в българските училища ще осигури достъпа до качествено образование на учениците, включително от уязвими групи, като напр. роми. Изпълнението на процедурата ще намали и неравенството в достъпа до цифрови технологии и иновативни образователни програми, инструменти и съдържание.

Основна цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

Процедурата надгражда национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ като предоставя възможност на училищата, които вече са финансирани по тази програма да разширят и/или наградят своите проекти чрез допълнително финансиране за разширяване на STEM средата.

Настоящата процедура ще бъде допълнена от операция „Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностен модел“, финансирана по Програма „Образование“ 2021-2027, чрез предвидените обучения на учители за придобиване на умения за преподаване в STEM среда. С оглед осигуряване на пълна синергия с инвестицията по НПВУ, в рамките на горецитираната операция по Програма „Образование“ 2021-2027 ще бъде разработено обучително съдържание и материали за използване на апаратурата, закупена по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“.

Настоящата процедура отговаря на препоръка 4 от Специфичните за държавата препоръки, дадени от ЕК в доклада за България за 2020 г. в рамките на Европейския семестър 2020 г.: оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие сРегламент (ЕС) № 1176/2011:

– да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения;

– да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за уязвимите групи и ромите.

Процедурата допринася за повишаване качеството и иновативността на/в обучението и натрупването на практически знания наред с теоретични, осигуряване на условия за повишаване на цифровата грамотност на учениците, учителите и родителите, както и за включване в образователния процес на ученици от уязвими групи.

Процедурата отговаря и на заложената в Националния план за възстановяване и устойчивост реформа 1: „Реформа на предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот“ и зададените в нея етапи: приети изменения и допълнения в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), приемане и изменение на подзаконова нормативна уредба, модернизирана нормативна рамка в сферата на професионалното образование и обучение, Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). Инвестицията в иновации с фокус върху STEM подпомага провежданите реформи в образователната система в страната и прилагането на компетентностния подход, заложени в ЗПУО и Стратегическата рамка.

Полезни връзки

Връзка към МОН Връзка към официалния сайт на РУО град Шумен